حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 20-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

G525F bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G525FXXU8AWF1 FACFAC CL26925958 QB67058619 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F711U bit 5 COMBINATION FAC FAR0 F711USQU5AWG1 FACFAC CL26129043 QB67735963 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A526U bit A COMBINATION FAC FAR0 A526USQUAAWG1 FACFAC CL27000554 QB67482550 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A526U bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A526USQU6AVG1 FACFAC CL24791782 QB54441996 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A426U bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A426USQU6AWE1 FACFAC CL26732818 QB66027120 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A136U bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A136USQU5AWE1 FACFAC CL26732537 QB66010036 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T976B bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T976BXXU4AWF1 FACFAC CL26964554 QB67264933 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T975 bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T975XXU4AWF1 FACFAC CL26964594 QB67264900 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T970 bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T970XXU4AWF1 FACFAC CL26946775 QB67264899 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T878U bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T878USQU4AWE1 FACFAC CL26720260 QB65957190 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T870 bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T870XXU4AWF1 FACFAC CL26946775 QB67264903 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T577U bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 T577UUEU5AWE1 FAC CL26066849 QB65949477 REV03 user mid noship.tar.tar


S515DL bit D COMBINATION FAC FAQ0 S515DLUDUDAWF1 FAC CL26744839 QB66066284 REV00 user mid noship.tar.tar


G988U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU6AWF1 FACFAC CL26666025 QB67158366 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G986U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU6AWF1 FACFAC CL26664258 QB67153972 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G981V bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G981VSQU6AWF1 FACFAC CL26681468 QB67153605 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G981U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU6AWF1 FACFAC CL26650570 QB67158527 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G781V bit A COMBINATION FAC FAQ0 G781VSQUAAWF1 FACFAC CL26937413 QB67110619 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G781U bit C COMBINATION FAC FAQ0 G781USQUCAWG1 FACFAC CL26667112 QB67684443 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G781B bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 G781BXXU7AWF1 FACFAC CL26924420 QB67052454 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G780G bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G780GXXU6AWF1 FACFAC CL26924458 QB67052331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G780F bit D COMBINATION FAC FAQ0 G780FXXUDAWF1 FACFAC CL26924223 QB67059983 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G715U bit F COMBINATION FAC FAQ0 G715USQUFAWF1 FACFAC CL26900117 QB66902606 REV00 user mid noship.tar.tar


G715U1 bit I COMBINATION FAC FAQ0 G715U1UEUIAWF1 FACFAC CL26892214 QB66864025 REV00 user mid noship.tar.tar


G715U1 bit H COMBINATION FAC FAQ0 G715U1UEUHAWE1 FACFAC CL26691627 QB65783189 REV00 user mid noship.tar.tar


G715A bit C COMBINATION FAC FAQ0 G715AUCUCAWF1 FACFAC CL26900698 QB66904715 REV00 user mid noship.tar.tar


G715A bit B COMBINATION FAC FAQ0 G715AUCUBAWE1 FACFAC CL26691911 QB65784638 REV00 user mid noship.tar.tar


F707U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 F707USQU6AWF1 FACFAC CL26962378 QB67253584 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A716U bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 A716USQU9AWE2 FACFAC CL19193525 QB66008368 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A516U bit D COMBINATION FAC FAQ0 A516USQUDAWE1 FAC CL26732321 QB66011183 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T867V bit 9 COMBINATION FAC FA90 T867VVRU9AWF1 FACFAC CL26940204 QB67124958 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G398FN bit J COMBINATION FAC FA90 G398FNXXUJAWF1 FAC CL26901724 QB66910619 REV00 user mid noship.tar.tar


F900F bit 7 COMBINATION FAC FA90 F900FXXU7AWF1 FACFAC CL26901580 QB66909547 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 
توضیحات : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot ,
برچسب ها : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 29-04-1402 - پارت سوم
تاریخ پست : ۲۹ تیر ۰۲ ۱۲:۰۹ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 20-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A245F COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU1AWF3 FAT0 A245FFAU1AWF1 FACFAC MQB67153886 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145F bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A145FFAU2AWF2 FACFAC QB67210066 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145F COMBINATION FAC FAT0 A145FFAU1AWF2 FACFAC QB67210057 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145FB bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A145FBFAU2AWF2 FACFAC QB67210130 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145FB COMBINATION FAC FAT0 A145FBFAU1AWF2 FACFAC QB67210120 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T630 bit 3 COMBINATION FAC FAS0 T630XXU3AWG1 FAS0 T630XXU3AWG1 FACFAC MQB67681916 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S908U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S908UFAU3AWF1 FAS0 S908UFAU3AWF1 FACFAC MQB66951115 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S906U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S906UFAU3AWF1 FAS0 S906UFAU3AWF1 FACFAC MQB66951103 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S901U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S901UFAU3AWF1 FAS0 S901UFAU3AWF1 FACFAC MQB66951067 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S536DL bit 7 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU7AWF3 FAS0 S536DLFAU7AWF3 FACFAC MQB67260022 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S536DL bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU6AWE3 FAS0 S536DLFAU6AWE3 FACFAC MQB65952980 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S236DL bit 4 COMBINATION FAC FAS0 S236DLFAU4AWF1 FAS0 S236DLFAU4AWF1 FACFAC MQB66077029 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G736U bit 6 COMBINATION FAC FAS0 G736UFAU6AWF1 FAS0 G736UFAU6AWF1 FACFAC MQB67102604 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G736U bit 5 COMBINATION FAC FAS0 G736UFAU5AWE1 FAS0 G736UFAU5AWE1 FACFAC MQB65736028 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A536E bit 7 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU7AWF2 FAS0 A536EFAU7AWF2 FACFAC MQB67106879 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A536E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU6AWE2 FAS0 A536EFAU6AWE2 FACFAC MQB65644638 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A536B bit 7 COMBINATION FAC FAS0 A536BFAU7AWF2 FAS0 A536BFAU7AWF2 FACFAC MQB67106869 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A236U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 A236UFAU3AWF1 FAS0 A236UFAU3AWF1 FACFAC MQB66957638 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU4AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907567 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F bit 3 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU3AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907911 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F bit 2 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU2AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907904 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU1AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907895 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T738U bit 6 COMBINATION FAC FAR0 T738USQU6AWE1 FACFAC CL26720212 QB65957179 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S426DL bit 5 COMBINATION FAC FAR0 S426DLSQU5AWF1 FACFAC CL26846978 QB66618032 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S326DL bit A COMBINATION FAC FAR0 S326DLUDUAAWF1 FAC CL25631956 QB66129014 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S136DL bit 6 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU6AWF1 FACFAC CL26791419 QB66323753 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G998U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G998USQU8AWF1 FACFAC CL26932952 QB67095485 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G996U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G996USQU8AWF1 FACFAC CL26932924 QB67095470 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G996B bit 9 COMBINATION FAC FAR0 G996BXXU9AWF1 FAC CL26902949 QB66916471 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G991U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G991USQU8AWF1 FACFAC CL26932877 QB67095460 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G991B bit 9 COMBINATION FAC FAR0 G991USQU8AWF1 FACFAC CL26932877 QB67095460 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G990USQU8AWF1 FACFAC CL26894623 QB66877068 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990U2 bit 6 COMBINATION FAC FAR0 G990U2SQU6AWF1 FACFAC CL26895305 QB66877145 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990E bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G990EXXU7AWG1 FACFAC CL26985589 QB67410881 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990B bit 6 COMBINATION FAC FAR0 G990BXXU6AWF1 FACFAC CL26924617 QB67052475 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990B2 bit 5 COMBINATION FAC FAR0 G990B2XXU5AWF1 FACFAC CL26924617 QB67052439 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 29-04-1402 - پارت دوم
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۹ تیر ۰۲ ۱۱:۵۸ ق.ظ ارسال کننده : Admin

 

New Samsung Combination Files uploaded in 20-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A042F bit 3 JDM A042F 6398AA FAC A042FXX3F039 230621.zip


F926U bit 4 COMBINATION OYN FAR0 F926USQU4AWG1 OYNFAC CL26126943 QB67737584 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F916U bit 3 COMBINATION OYN FAQ0 F916USQU3AWF1 OYN CL26770205 QB66210973 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X910 COMBINATION FAC FAT0 X910FAU1AWG1 FAT0 X910FAU1AWG1 FACFAC MQB67457932 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X816B COMBINATION FAC FAT0 X816BFAU1AWG1 FAT0 X816BFAU1AWG1 FACFAC MQB67457926 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X810 COMBINATION FAC FAT0 X810FAU1AWG1 FAT0 X810FAU1AWG1 FACFAC MQB67457920 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X710 COMBINATION FAC FAT0 X710FAU1AWG1 FAT0 X710FAU1AWG1 FACFAC MQB67457911 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S9110 bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S9110FAU2AWG1 FAT0 S9110FAU2AWG1 FACFAC MQB67357893 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S9110 COMBINATION FAC FAT0 S9110FAU1AWG1 FAT0 S9110FAU1AWG1 FACFAC MQB67355717 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWG1 FAT0 S918UFAU1AWG1 FACFAC MQB67357145 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S918B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU3AWF1 FAT0 S918BFAU3AWF1 FACFAC MQB67108331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S916U COMBINATION FAC FAT0 S916UFAU1AWG1 FAT0 S916UFAU1AWG1 FACFAC MQB67356343 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


S916B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU3AWF1 FAT0 S916BFAU3AWF1 FACFAC MQB67108270 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWG1 FAT0 S916BFAU1AWG1 FACFAC MQB67355780 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911U COMBINATION FAC FAT0 S911UFAU1AWG1 FAT0 S911UFAU1AWG1 FACFAC MQB67355985 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU3AWF1 FAT0 S911BFAU3AWF1 FACFAC MQB67108193 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWG1 FAT0 S911BFAU1AWG1 FACFAC MQB67355733 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S546VL COMBINATION FAC FAT0 S546VLFAU1AWD7 FAT0 S546VLFAU1AWD7 FACFAC MQB64598997 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU2AWG1 FAT0 M146BFAU2AWG1 FACFAC MQB67463344 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU1AWG1 FAT0 M146BFAU1AWG1 FACFAC MQB67463276 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546V bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU4AWG1 FAT0 A546VFAU4AWG1 FACFAC MQB67359626 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546V bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU2AWF2 FAT0 A546VFAU2AWF2 FACFAC MQB66814077 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546U bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU4AWG1 FAT0 A546UFAU4AWG1 FACFAC MQB67355230 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546U bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU3AWF3 FAT0 A546UFAU3AWF3 FACFAC MQB66814220 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546U bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU2AWF2 FAT0 A546UFAU2AWF2 FACFAC MQB66814197 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546E bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546EFAU4AWG1 FAT0 A546EFAU4AWG1 FACFAC MQB67395118 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546E bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A546EFAU3AWF1 FAT0 A546EFAU3AWF1 FACFAC MQB66821151 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546E bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546EFAU2AWF1 FAT0 A546EFAU2AWF1 FACFAC MQB66821131 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU4AWF4 FAT0 A546BFAU4AWF4 FACFAC MQB67158793 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU3AWF4 FAT0 A346EFAU3AWF4 FACFAC MQB66909522 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU2AWF4 FAT0 A346EFAU2AWF4 FACFAC MQB66914514 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU1AWF4 FAT0 A346EFAU1AWF4 FACFAC MQB66916270 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU3AWF4 FAT0 A346BFAU3AWF4 FACFAC MQB66909521 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU2AWF4 FAT0 A346BFAU2AWF4 FACFAC MQB66914435 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU1AWF4 FAT0 A346BFAU1AWF4 FACFAC MQB66916237 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 

 


 

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 29-04-1402 - پارت اول
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۹ تیر ۰۲ ۱۱:۴۸ ق.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 02-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A045F bit 2 JDM A045F S96616AA1 FAC A045FXX2V051 230510


A042F bit 3 JDM A042F 6398AA FAC A042FXX3F037 230526


A032F bit 3 JDM A032F M168A01 FAC A032FXX3F039 230522


X910 COMBINATION FAC FAT0 X910FAU1AWF4 FAT0 X910FAU1AWF4 FACFAC MQB66919774 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X816B COMBINATION FAC FAT0 X816BFAU1AWF4 FAT0 X816BFAU1AWF4 FACFAC MQB66919764 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X816B COMBINATION FAC FAT0 X816BFAU1AWF2 FAT0 X816BFAU1AWF2 FACFAC MQB66325535 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X810 COMBINATION FAC FAT0 X810FAU1AWF4 FAT0 X810FAU1AWF4 FACFAC MQB66919757 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X710 COMBINATION FAC FAT0 X710FAU1AWF4 FAT0 X710FAU1AWF4 FACFAC MQB66919746 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWE2 FAT0 S918UFAU1AWE2 FACFAC MQB66020488 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S918B COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU1AWE2 FAT0 S918BFAU1AWE2 FACFAC MQB66021085 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWE2 FAT0 S916BFAU1AWE2 FACFAC MQB66020991 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWE2 FAT0 S911BFAU1AWE2 FACFAC MQB66020913 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU2AWF4 FAT0 M146BFAU2AWF4 FACFAC MQB66564837 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU1AWF3 FAT0 M146BFAU1AWF3 FACFAC MQB66564750 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B Bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU3AWF3 FAT0 A546BFAU3AWF3 FACFAC MQB66813801 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU2AWF2 FAT0 A546BFAU2AWF2 FACFAC MQB66814700 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU1AWF1 FAT0 A546BFAU1AWF1 FACFAC MQB66813688 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU3AWF2 FAT0 A346EFAU3AWF2 FACFAC MQB66287339 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU3AWF2 FAT0 A346BFAU3AWF2 FACFAC MQB66286348 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A245F bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU3AWF2 FAT0 A245FFAU3AWF2 FACFAC MQB66804383 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A245F bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU2AWF1 FAT0 A245FFAU2AWF1 FACFAC MQB66206877 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A245F COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU1AWF1 FAT0 A245FFAU1AWF1 FACFAC MQB66207364 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145F bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A145FBFAU2AWE2 FACFAC QB65733787 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S908E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S908EFAU6AWF1 FAS0 S908EFAU6AWF1 FACFAC MQB66579093 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S908B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU6AWF1 FAS0 S908BFAU6AWF1 FACFAC MQB66588240 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S906E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU6AWF1 FAS0 S906EFAU6AWF1 FACFAC MQB66579024 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S906B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU6AWF1 FAS0 S906BFAU6AWF1 FACFAC MQB66588179 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S901E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU6AWF1 FAS0 S901EFAU6AWF1 FACFAC MQB66578904 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S901B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU6AWF1 FAS0 S901BFAU6AWF1 FACFAC MQB66588006 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M536B bit 3 COMBINATION FAC FAS0 M536BXXU3AWE1 FACFAC CL26719854 QB65954555 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M336B bit 5 COMBINATION FAC FAS0 M336BFAU5AWF1 FAS0 M336BFAU5AWF1 FACFAC MQB66342141 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F936U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU3AWF1 FAS0 F936UFAU3AWF1 FACFAC MQB66825337 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F721U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 F721UFAU3AWF1 FAS0 F721UFAU3AWF1 FACFAC MQB66775432 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A236B bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A236BFAU4AWF1 FAS0 A236BFAU4AWF1 FACFAC MQB66575371 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A137F bit 3 COMBINATION FAC FAS0 A137FXXU3AWE1 FACFAC CL26732013 QB66008518 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A135U bit 5 COMBINATION FAC FAS0 A135USQU5AWE1 FACFAC CL26721878 QB65961710 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T733 bit 4 COMBINATION FAC FAR0 T733XXU4AWE2 FACFAC CL26690616 QB65778162 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M625F bit u4 COMBINATION FAC FAR0 M625FXXU4AWF1 FACFAC CL26781316 QB66277278 REV00 user mid noship.tar.tar


M526BR bit 3 COMBINATION FAC FAR0 M526BRXXU3AWF1 FACFAC CL26791063 QB66322338 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M225FV bit 7 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU7AWE2 FAC CL26692447 QB65786011 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G998B bit 9 COMBINATION FAC FAR0 G998BXXU9AWF1 FAC CL26903040 QB66916499 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G996B bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G996BXXU8AWE1 FAC CL26735474 QB66020545 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G991B bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G991BXXU8AWE1 FAC CL26732554 QB66019695 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990B2 bit 4 COMBINATION FAC FAR0 G990B2XXU4AWE1 FACFAC CL26722649 QB65966017 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A725F bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A725FXXU6AWE1 FACFAC CL26706940 QB65851995 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G988B bit I COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXUIAWF1 FAC CL26857690 QB66674019 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G986B bit I COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXUIAWF1 FAC CL26857684 QB66673975 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G985F bit I COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXUIAWF1 FAC CL26857672 QB66673932 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G981B bit I COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXUIAWF1 FAC CL26857662 QB66673911 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G980F bit I COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXUIAWF1 FAC CL26857648 QB66673893 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G780G bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 G780GXXU5AWE1 FACFAC CL26724335 QB65970489 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G770F bit 8 COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU8AWF1 FACFAC CL26840373 QB66583654 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A715F bit A COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXUAAWF1 FACFAC CL17905248 QB66245198 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A415F bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 A415FXXU4AWF1 FACFAC CL18798983 QB66852751 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A315F bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 A315FXXU3AWF1 FAC CL26895438 QB66876287 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A217F bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 A217FXXU9AWF1 FAC CL26883793 QB66830240 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A908B Bit 9 COMBINATION FAC FA90 A908BXXU9AWF1 FACFAC CL26848112 QB66622657 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 11-04-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۱۲ تیر ۰۲ ۱۱:۱۳ ق.ظ ارسال کننده : Admin

 

New Samsung Combination Files uploaded in 14-06-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

S911u COMBINATION FAC FAT0 S911UFAU1AWD2 FAT0 S911UFAU1AWD2 FACFAC MQB64650623 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546V COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU1AWD7 FAT0 A546VFAU1AWD7 FACFAC MQB64598961 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546V bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU2AWD8 FAT0 A546VFAU2AWD8 FACFAC MQB64599742 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546U bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU2AWD8 FAT0 A546UFAU2AWD8 FACFAC MQB64599772 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546U COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU1AWD7 FAT0 A546UFAU1AWD7 FACFAC MQB64598988 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X808U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 X808UFAU3AWE1 FAS0 X808UFAU3AWE1 FACFAC MQB65523408 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S536DL bit 5 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU5AWE1 FAS0 S536DLFAU5AWE1 FACFAC MQB64872343 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S236DL bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S236DLFAU3AWE1 FAS0 S236DLFAU3AWE1 FACFAC MQB65397231 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536V bit 7 COMBINATION FAC FAS0 A536VFAU7AWE2 FAS0 A536VFAU7AWE2 FACFAC MQB65689322 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU6AWE2 FAS0 A536UFAU6AWE2 FACFAC MQB65689260 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236V bit 2 COMBINATION FAC FAS0 A236VFAU2AWE1 FAS0 A236VFAU2AWE1 FACFAC MQB65076344 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S136DL bit 5 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU5AWD1 FACFAC CL26423354 QB64356543 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990U2 Bit 5 COMBINATION FAC FAR0 G990U2SQU5AWE1 FACFAC CL26671281 QB65678267 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A526U bit 9 COMBINATION FAC FAR0 A526USQU9AWE1 FACFAC CL26692110 QB65785039 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A426U bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A426USQU5AWD2 FACFAC CL26444485 QB64453085 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A326U bit A COMBINATION FAC FAR0 A326USQUAAWE1 FAC CL26329281 QB65949448 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T978U bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T978USQU4AWE1 FACFAC CL26720250 QB65957124 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G981V bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 G981VSQU5AWE1 FACFAC CL26681468 QB65733795 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781V bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 G781VSQU9AWE1 FACFAC CL26667147 QB65648420 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781U bit B COMBINATION FAC FAQ0 G781USQUBAWE1 FACFAC CL26667112 QB65648350 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G770U1 bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 G770U1UEU7AWE1 FACFAC CL26704642 QB65841122 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G715U bit E COMBINATION FAC FAQ0 G715USQUEAWE1 FACFAC CL26691917 QB65784566 REV00 user mid noship.tar.md5


F707U bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 F707USQU5AWE1 FACFAC CL26676092 QB65697976 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F700U bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 F700USQU7AWE1 FACFAC CL26676393 QB65699184 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A716V Bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 A716VSQU7AWE1 FACFAC CL18818105 QB65823341 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A716U bit 8 COMBINATION FAC FAQ0 A716USQU8AWE1 FACFAC CL19193525 QB65691441 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A515U bit A COMBINATION FAC FAQ0 A515USQUAAWE1 FAC CL26705301 QB65842932 REV00 user mid noship.tar.md5


A125U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 A125USQU6AWD1 FACFAC CL26420026 QB64342602 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G977T bit B COMBINATION FAC FA90 G977TUVUBAWE1 FACFAC CL15947392 QB65125807 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 24-03-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۴ خرداد ۰۲ ۰۷:۳۷ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 13-06-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

F926B bit 4 COMBINATION OXM FAR0 F926BXXU4AWE1 OXMFAC CL26673315 QB65689200 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F916B Bit 3 COMBINATION OXM FAQ0 F916BXXU3AWE1 OXMFAC CL26682409 QB65737983 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU2AWE1 FAT0 S918BFAU2AWE1 FACFAC MQB65736358 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU2AWE1 FAT0 S916BFAU2AWE1 FACFAC MQB65736337 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S911B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU2AWE1 FAT0 S911BFAU2AWE1 FACFAC MQB65736315 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X906b bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X906BFAU5AWE1 FAS0 X906BFAU5AWE1 FACFAC MQB65737763 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X900 bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X900FAU5AWE1 FAS0 X900FAU5AWW1 FACFAC MQB65737611 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X806B bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X806BFAU5AWE1 FAS0 X806BFAU5AWE1 FACFAC MQB65737786 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X800 bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X800FAU5AWE1 FAS0 X800FAU5AWE1 FACFAC MQB65737653 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X706b bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X706BFAU5AWE1 FAS0 X706BFAU5AWE1 FACFAC MQB65737740 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B bit 5 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU5AWE3 FAS0 S901BFAU5AWE3 FACFAC MQB65545278 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A336BFAU6AWE1 FAS0 A336BFAU6AWE1 FACFAC MQB65738189 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G996U bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G996USQU7AWE1 FACFAC CL26667737 QB65674410 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990B bit 5 COMBINATION FAC FAR0 G990BXXU5AWE1 FACFAC CL26683652 QB65742485 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G525F bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G525FXXU7AWE1 FACFAC CL26684973 QB65747777 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F711B bit 5 COMBINATION FAC FAR0 F711BXXU5AWE1 FACFAC CL26672821 QB65690708 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A528B bit 4 COMBINATION FAC FAR0 A528BXXU4AWE1 FACFAC CL26673095 QB65687018 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A526B bit 4 COMBINATION FAC FAR0 A526BXXU4AWE1 FACFAC CL26722471 QB65963824 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A525F bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A525FXXU6AWE1 FACFAC CL26690102 QB65775771 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A326B bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A326BDXU6AWE1 FAC CL26176077 QB65727520 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A325F bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A325FXXU5AWE1 FAC CL26006504 QB65649189 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T875 Bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T875XXU4AWE2 FACFAC CL26675468 QB65695426 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T575 Bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 T575XXU5AWE1 FAC CL25975029 QB65545939 REV03 user mid noship.tar.md5


T570 bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 T570XXU5AWE1 FAC CL25967404 QB65952970 REV03 user mid noship.tar.md5


P615 Bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU6AWE1 FAC CL18287028 QB65729733 REV00 user mid noship.tar.md5


N981B bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 N981BXXU7AWE1 FAC CL26651237 QB65543844 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N980F bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 N980FXXU7AWE1 FAC CL26651848 QB65544635 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N770 bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU9AWE1 FACFAC CL26697144 QB65802673 REV00 user mid noship.tar.md5


G981B bit H COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXUHAWE1 FAC CL26651807 QB65625727 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G980F bit h COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXUHAWE1 FAC CL26651796 QB65625693 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781B bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G781BXXU6AWE1 FACFAC CL26674874 QB65693413 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G780F bit C COMBINATION FAC FAQ0 G780FXXUCAWE1 FACFAC CL26720335 QB65956879 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G715FN Bit C COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXUCAWE1 FACFAC CL26691305 QB65781683 REV00 user mid noship.tar.md5


F700F bit C COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXUCAWE1 FACFAC CL26676404 QB65699161 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A516B bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 A516BXXU7AWE1 FAC CL26691223 QB65781871 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A515F bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU7AWE1 FAC CL26719666 QB65953010 REV00 user mid noship.tar.md5


A202F bit 5 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU5AWE1 FAC5AWE1 CL15768665 QB65727303 REV00 user mid noship.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 23-03-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۳ خرداد ۰۲ ۱۲:۳۵ ب.ظ ارسال کننده : Admin

 

New Samsung Combination Files uploaded in 01-06-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

M546B Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 M546BFAU2AWE2 FAT0 M546BFAU2AWE2 FACFAC MQB65348860 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M566B COMBINATION FAC FAT0 M546BFAU1AWE1 FAT0 M546BFAU1AWE1 FACFAC MQB65347196 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A346B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU2AWE4 FAT0 A346BFAU2AWE4 FACFAC MQB65388264 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A346B COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU1AWE3 FAT0 A346BFAU1AWE3 FACFAC MQB65388219 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A245F Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU2AWE1 FAT0 A245FFAU2AWE1 FACFAC MQB65222051 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A245F COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU1AWE1 FAT0 A245FFAU1AWE1 FACFAC MQB65221969 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Bit 5 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU5AWE3 FAS0 S906EFAU5AWE3 FACFAC MQB65545355 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Bit 5 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU5AWE3 FAS0 S906BFAU5AWE3 FACFAC MQB65545334 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Bit 5 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU5AWE3 FAS0 S901EFAU5AWE3 FACFAC MQB65545282 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M135F Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 M135FXXU3AWE1 FACFAC CL26612656 QB65353641 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936B Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 F936BFAU3AWE1 FAS0 F936BFAU3AWE1 FACFAC MQB65636224 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721B bit 3 COMBINATION FAC FAS0 F721BFAU3AWE1 FAS0 F721BFAU3AWE1 FACFAC MQB65728811 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A736B bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A736BXXU4AWE1 FAS0 A736BXXU4AWE1 FACFAC MQB65738527 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536B Bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A536BFAU6AWE2 FAS0 A536BFAU6AWE2 FACFAC MQB65689211 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336E Bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A336EFAU6AWE1 FAS0 A336EFAU6AWE1 FACFAC MQB65641354 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A235F bit 3 COMBINATION FAC FAS0 A235FXXU3AWE1 FAS0 A235FXXU3AWE1 FACFAC MQB65735333 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136B bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A136BXXU4AWE1 FACFAC CL26681187 QB65728970 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A047F bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU4AWE1 FACFAC CL26679765 QB65725394 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G998U Bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G998USQU7AWE1 FACFAC CL26667719 QB65674416 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G991U bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G991USQU7AWE1 FACFAC CL26667700 QB65674406 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990U bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G990USQU7AWE1 FACFAC CL26671323 QB65678115 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990E bit 6 COMBINATION FAC FAR0 G990EXXU6AWE1 FACFAC CL26663182 QB65633232 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A225F bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A225FXXU6AWE1 FAC CL25973654 QB65637043 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127F bit 9 COMBINATION FAC FAR0 A127FXXU9AWE1 FACFAC CL26666986 QB65648010 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P610 bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 P610XXU3AWD1 FAC CL18287028 QB64739496 REV00 user mid noship.tar.md5


P610 bit 2 COMBINATION FAC FAQ0 P610XXU2AUJ1 FAC CL18287028 QB44196697 REV00 user mid noship.tar.md5


N986B bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 N986BXXU7AWE1 FAC CL26651297 QB65544317 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N985F bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 N985FXXU7AWE1 FAC CL26651265 QB65544318 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G988U bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU5AWE1 FACFAC CL26666025 QB65644584 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G988B bit H COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXUHAWE1 FAC CL26651864 QB65625794 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G986U bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU5AWE1 FACFAC CL26664258 QB65637541 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G986B bit H COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXUHAWE1 FAC CL26651832 QB65625760 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G985F bit H COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXUHAWE1 FAC CL26651825 QB65625757 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G981U bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU5AWE1 FACFAC CL26650570 QB65625813 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A125F bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 A125FXXU3AWE1 FACFAC CL26676827 QB65702281 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A805F bit 7 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU7AWE1 FACFAC CL26628067 QB65426952 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 11-03-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۱۱ خرداد ۰۲ ۰۵:۵۲ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 22-05-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

T225 Bit 3 JDM T225 3565AA FAC T225XX3F078 230406


T220 Bit 3 JDM T220 3567AA FAC T220XX3F078 230406


A032F Bit 2 JDM A032F M168A01 FAC A032FXX2F038 230330


S9110 COMBINATION FAC FAT0 S9110FAU1AWD2 FAT0 S9110FAU1AWD2 FACFAC MQB64650613 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWD2 FAT0 S918UFAU1AWD2 FACFAC MQB64650673 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918B COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU1AWD2 FAT0 S918BFAU1AWD2 FACFAC MQB64650654 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916U COMBINATION FAC FAT0 S916UFAU1AWD2 FAT0 S916UFAU1AWD2 FACFAC MQB64650643 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWD2 FAT0 S916BFAU1AWD2 FACFAC MQB64650629 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWD2 FAT0 S911BFAU1AWD2 FACFAC MQB64650617 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M546B Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 M546BFAU2AWD2 FAT0 M546BFAU2AWD2 FACFAC MQB64568040 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546B Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU2AWD5 FAT0 A546BFAU2AWD5 FACFAC MQB64310495 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546B COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU1AWD6 FAT0 A546BFAU1AWD6 FACFAC MQB64384273 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A346E Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU2AWE4 FAT0 A346EFAU2AWE4 FACFAC MQB65388648 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A346E COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU1AWE3 FAT0 A346EFAU1AWE3 FACFAC MQB65388591 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A245F Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU2AWD3 FAT0 A245FFAU2AWD3 FACFAC MQB64436420 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A145F COMBINATION FAC FAT0 A145FFAU1AWD1 FACFAC QB63860336 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X906B Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X906BFAU4AWD1 FAS0 X906BFAU4AWD1 FACFAC MQB64602180 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X900 Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X900FAU4AWD1 FAS0 X900FAU4AWD1 FACFAC MQB64602213 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X806B Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X806BFAU4AWD1 FAS0 X806BFAU4AWD1 FACFAC MQB64602082 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X800 Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X800FAU4AWD1 FAS0 X800FAU4AWD1 FACFAC MQB64602135 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X706B Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X706BFAU4AWD1 FAS0 X706BFAU4AWD1 FACFAC MQB64601978 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X700 Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X700FAU4AWD1 FAS0 X700FAU4AWD1 FACFAC MQB64602030 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S908UFAU2AWE1 FAS0 S908UFAU2AWE1 FACFAC MQB64960478 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908E Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S908EFAU2AWE1 FAS0 S908EFAU2AWE1 FACFAC MQB64954442 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU2AWE1 FAS0 S908BFAU2AWE1 FACFAC MQB64954403 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S906UFAU2AWE1 FAS0 S906UFAU2AWE1 FACFAC MQB64953227 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU2AWE1 FAS0 S906EFAU2AWE1 FACFAC MQB64954331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU3AWE1 FAS0 S906BFAU3AWE1 FACFAC MQB64954279 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S901UFAU2AWE1 FAS0 S901UFAU2AWE1 FACFAC MQB64953149 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU2AWE1 FAS0 S901EFAU2AWE1 FACFAC MQB64954165 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU3AWE1 FAS0 S901BFAU3AWE1 FACFAC MQB64954122 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P619 Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 P619FAU3AWE1 FAS0 P619FAU3AWE1 FACFAC MQB65102452 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P613 Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 P613FAU3AWE1 FAS0 P613FAU3AWE1 FACFAC MQB65168042 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M236B bit 3 COMBINATION FAC FAS0 M236BXXU3AWB1 FAS0 M236BXXU3AWB1 FACFAC MQB64468111 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936U COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU1AWD2 FAS0 F936UFAU1AWD2 FACFAC MQB64477074 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 F721UFAU2AWD2 FAS0 F721UFAU2AWD2 FACFAC MQB64658115 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236E Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A236EFAU4AWE1 FAS0 A236EFAU4AWE1 FACFAC MQB64866645 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A137F Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 A137FXXU2AWD1 FACFAC CL26474727 QB64616225 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T736B Bit 3 COMBINATION FAC FAR0 T736BXXU3AWE1 FACFAC CL26577722 QB65175097 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T736B COMBINATION FAC FAR0 T736BXXU1AVA1 FACFAC CL23578653 QB48608318 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T733 Bit 3 COMBINATION FAC FAR0 T733XXU3AWE1 FACFAC CL26577754 QB65175092 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV Bit 6 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU6AWE1 FAC CL26556555 QB65082590 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV Bit 4 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU4AVC1 FAC CL23807522 QB49677283 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV Bit 3 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU3AVA2 FAC CL23556791 QB48479182 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV bit 2 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU2AVA1 FAC CL23547899 QB48442074 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A325F bit 4 COMBINATION FAC FAR0 A325FXXU4AWD1 FAC CL26006504 QB64556930 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A225F Bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A225FXXU5AWD1 FAC CL25973654 QB64435024 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127M bit 9 COMBINATION FAC FAR0 A127MUBU9AWE1 FACFAC CL25974627 QB65091535 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T976B Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T976BXXU3AWE1 FACFAC CL26514852 QB64855391 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T975 bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T975XXU3AWE1 FACFAC CL26514841 QB64855389 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T970 Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T970XXU3AWE1 FACFAC CL26502737 QB64855400 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T875 Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T875XXU3AWE1 FACFAC CL26514826 QB64855392 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T870 Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T870XXU3AWE1 FACFAC CL26502737 QB64855380 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P615 Bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU5AWD1 FAC CL18287028 QB64711246 REV00 user mid noship.tar.md5


P615 Bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU4AUF1 FAC CL18287028 QB41322282 REV00 user mid noship.tar.md5


A426B Bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 A426BXXU5AWD1 FACFAC CL26429309 QB64382760 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A426B bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 A426BXXU3AUL1 FACFAC CL23312574 QB47342359 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A415F bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 A415FXXU3AWE1 FACFAC CL18798983 QB65067027 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A507FN Bit 7 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU7AWE1 FAC CL26532846 QB64940111 REV00 user mid noship.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 01-03-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۰۱ خرداد ۰۲ ۰۷:۵۵ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 29-04[April]-2023-PART5

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

G715A binary A COMBINATION_FAC_FAQ0_G715AUCUAAWC1_FACFAC_CL26222887_QB63336695_REV00_user_mid_noship.tar.md5


F707U binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_F707USQU4AWC1_FACFAC_CL26258513_QB63501101_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F700U binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_F700USQU6AWC1_FACFAC_CL26258502_QB63501084_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A716V binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_A716VSQU6AWD1_FACFAC_CL18818105_QB64196132_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A715F binary 9 COMBINATION_FAC_FAQ0_A715FXXU9AWD1_FACFAC_CL17905248_QB64224364_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A715F binary 8 COMBINATION_FAC_FAQ0_A715FXXU8AUL1_FACFAC_CL17905248_QB47122317_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A715F binary 7 COMBINATION_FAC_FAQ0_A715FXXU7AUJ1_FACFAC_CL17905248_QB44762055_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516V binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_A516VSQU6AWD1_FAC_CL26393677_QB64196837_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516V binary 5 COMBINATION_FAC_FAQ0_A516VSQU5AUI1_FAC_CL22647592_QB44092010_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516V binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_A516VSQU4AUG1_FAC_CL22179188_QB41651248_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516V binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_A516VSQU3AUE1_FAC_CL21750603_QB40268081_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516U binary C COMBINATION_FAC_FAQ0_A516USQUCAWD1_FAC_CL26423231_QB64355733_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516U binary B COMBINATION_FAC_FAQ0_A516USQUBAWB1_FAC_CL26054124_QB62506372_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A515U binary 9 COMBINATION_FAC_FAQ0_A515USQU9AWC1_FAC_CL26199354_QB63228462_REV00_user_mid_noship.tar.md5


T867V binary 6 COMBINATION_FAC_FA90_T867VVRU6AUG1_FACFAC_CL22539476_QB43376204_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T867V binary 5 COMBINATION_FAC_FA90_T867VVRU5AUG1_FACFAC_CL22265680_QB41986646_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T727V binary 5 COMBINATION_FAC_FA90_T727VVRU5AWD1_FACFAC_CL21170316_QB64071561_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G398Fn binary I COMBINATION_FAC_FA90_G398FNXXUIAWD1_FAC_CL26365233_QB64067711_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A908B binary 7 COMBINATION_FAC_FA90_A908BXXU7AWC1_FACFAC_CL26309310_QB63753630_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A908B binary 5 COMBINATION_FAC_FA90_A908BXXU5AUH1_FACFAC_CL22299459_QB42192929_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A750C COMBINATION_FAC_FA90_A750CONU1ASI2_FACFAC_CL16830813_QB25873860_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A205U binary E COMBINATION_FAC_FA90_A205USQUEAWD1_FAC_CL26330018_QB63871571_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A102U binary F COMBINATION_FAC_FA90_A102USQUFAWC1_FACFAC_CL16134610_QB63584688_REV00_user_mid_noship.tar.md5

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 09-02-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۰۹ اردیبهشت ۰۲ ۰۶:۰۰ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 29-04[April]-2023-PART4

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A136U binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_A136USQU4AWB1_FACFAC_CL26059316_QB62532355_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T978U binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_T978USQU3AWD1_FACFAC_CL26353279_QB63982012_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T878U binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_T878USQU3AWD1_FACFAC_CL26353262_QB63982040_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T577U binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_T577UUEU4AWB1_FAC_CL26066849_QB62569909_REV03_user_mid_noship.tar.md5


S515DL Binary C COMBINATION_FAC_FAQ0_S515DLUDUCAWC1_FAC_CL26203315_QB63241864_REV00_user_mid_noship.tar.md5


N985F binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_N985FXXU6AWC1_FAC_CL26257600_QB63496905_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


N981B binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_N981BXXU6AWC1_FAC_CL26257579_QB63496785_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


N981B binary 5 COMBINATION_FAC_FAQ0_N981BXXU5AVI1_FAC_CL25116958_QB56445889_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G988U binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G988USQU4AWC1_FACFAC_CL26257234_QB63495049_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G986U binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G986USQU4AWC1_FACFAC_CL26257226_QB63495018_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G986B binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXUGAWC1_FAC_CL26257312_QB63495683_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G981V binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G981VSQU4AWC2_FACFAC_CL26257216_QB63668593_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G981V binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_G981VSQU3AWC2_FACFAC_CL26257216_QB63668576_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G981B binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G981BXXUGAWC1_FAC_CL26257275_QB63495851_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781V binary 8 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781VSQU8AWC5_FACFAC_CL26280818_QB63630015_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781V binary 7 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781VSQU7AWC4_FACFAC_CL26201789_QB63239239_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781U Binary A COMBINATION_FAC_FAQ0_G781USQUAAWC5_FACFAC_CL26280831_QB63660692_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781U binary 9 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781USQU9AWC4_FACFAC_CL26201789_QB63239235_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781B binary 5 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781BXXU5AWC5_FACFAC_CL26307686_QB63747131_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780G binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G780GXXU4AWD1_FACFAC_CL26374855_QB64108905_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780F binary B COMBINATION_FAC_FAQ0_G780FXXUBAWD1_FACFAC_CL26392387_QB64192055_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G770F binary 7 COMBINATION_FAC_FAQ0_G770FXXU7AWD1_FACFAC_CL26372014_QB64095534_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G770F binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_G770FXXU6AUG2_FACFAC_CL22399702_QB42626197_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G715U binary D COMBINATION_FAC_FAQ0_G715USQUDAWC1_FACFAC_CL26257368_QB63497120_REV00_user_mid_noship.tar.md5


G715U1 binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G715U1UEUGAWC1_FACFAC_CL26222876_QB63336474_REV00_user_mid_noship.tar.md5

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 09-02-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۹ اردیبهشت ۰۲ ۰۵:۵۵ ب.ظ ارسال کننده : Admin
1 2 3 بعدی آخر