حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 22-05-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

T225 Bit 3 JDM T225 3565AA FAC T225XX3F078 230406


T220 Bit 3 JDM T220 3567AA FAC T220XX3F078 230406


A032F Bit 2 JDM A032F M168A01 FAC A032FXX2F038 230330


S9110 COMBINATION FAC FAT0 S9110FAU1AWD2 FAT0 S9110FAU1AWD2 FACFAC MQB64650613 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWD2 FAT0 S918UFAU1AWD2 FACFAC MQB64650673 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918B COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU1AWD2 FAT0 S918BFAU1AWD2 FACFAC MQB64650654 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916U COMBINATION FAC FAT0 S916UFAU1AWD2 FAT0 S916UFAU1AWD2 FACFAC MQB64650643 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWD2 FAT0 S916BFAU1AWD2 FACFAC MQB64650629 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWD2 FAT0 S911BFAU1AWD2 FACFAC MQB64650617 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M546B Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 M546BFAU2AWD2 FAT0 M546BFAU2AWD2 FACFAC MQB64568040 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546B Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU2AWD5 FAT0 A546BFAU2AWD5 FACFAC MQB64310495 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546B COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU1AWD6 FAT0 A546BFAU1AWD6 FACFAC MQB64384273 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A346E Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU2AWE4 FAT0 A346EFAU2AWE4 FACFAC MQB65388648 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A346E COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU1AWE3 FAT0 A346EFAU1AWE3 FACFAC MQB65388591 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A245F Bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU2AWD3 FAT0 A245FFAU2AWD3 FACFAC MQB64436420 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A145F COMBINATION FAC FAT0 A145FFAU1AWD1 FACFAC QB63860336 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X906B Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X906BFAU4AWD1 FAS0 X906BFAU4AWD1 FACFAC MQB64602180 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X900 Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X900FAU4AWD1 FAS0 X900FAU4AWD1 FACFAC MQB64602213 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X806B Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X806BFAU4AWD1 FAS0 X806BFAU4AWD1 FACFAC MQB64602082 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X800 Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X800FAU4AWD1 FAS0 X800FAU4AWD1 FACFAC MQB64602135 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X706B Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X706BFAU4AWD1 FAS0 X706BFAU4AWD1 FACFAC MQB64601978 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X700 Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 X700FAU4AWD1 FAS0 X700FAU4AWD1 FACFAC MQB64602030 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S908UFAU2AWE1 FAS0 S908UFAU2AWE1 FACFAC MQB64960478 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908E Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S908EFAU2AWE1 FAS0 S908EFAU2AWE1 FACFAC MQB64954442 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU2AWE1 FAS0 S908BFAU2AWE1 FACFAC MQB64954403 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S906UFAU2AWE1 FAS0 S906UFAU2AWE1 FACFAC MQB64953227 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU2AWE1 FAS0 S906EFAU2AWE1 FACFAC MQB64954331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU3AWE1 FAS0 S906BFAU3AWE1 FACFAC MQB64954279 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S901UFAU2AWE1 FAS0 S901UFAU2AWE1 FACFAC MQB64953149 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU2AWE1 FAS0 S901EFAU2AWE1 FACFAC MQB64954165 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU3AWE1 FAS0 S901BFAU3AWE1 FACFAC MQB64954122 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P619 Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 P619FAU3AWE1 FAS0 P619FAU3AWE1 FACFAC MQB65102452 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P613 Bit 3 COMBINATION FAC FAS0 P613FAU3AWE1 FAS0 P613FAU3AWE1 FACFAC MQB65168042 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M236B bit 3 COMBINATION FAC FAS0 M236BXXU3AWB1 FAS0 M236BXXU3AWB1 FACFAC MQB64468111 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936U COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU1AWD2 FAS0 F936UFAU1AWD2 FACFAC MQB64477074 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721U Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 F721UFAU2AWD2 FAS0 F721UFAU2AWD2 FACFAC MQB64658115 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236E Bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A236EFAU4AWE1 FAS0 A236EFAU4AWE1 FACFAC MQB64866645 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A137F Bit 2 COMBINATION FAC FAS0 A137FXXU2AWD1 FACFAC CL26474727 QB64616225 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T736B Bit 3 COMBINATION FAC FAR0 T736BXXU3AWE1 FACFAC CL26577722 QB65175097 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T736B COMBINATION FAC FAR0 T736BXXU1AVA1 FACFAC CL23578653 QB48608318 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T733 Bit 3 COMBINATION FAC FAR0 T733XXU3AWE1 FACFAC CL26577754 QB65175092 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV Bit 6 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU6AWE1 FAC CL26556555 QB65082590 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV Bit 4 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU4AVC1 FAC CL23807522 QB49677283 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV Bit 3 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU3AVA2 FAC CL23556791 QB48479182 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M225FV bit 2 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU2AVA1 FAC CL23547899 QB48442074 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A325F bit 4 COMBINATION FAC FAR0 A325FXXU4AWD1 FAC CL26006504 QB64556930 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A225F Bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A225FXXU5AWD1 FAC CL25973654 QB64435024 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127M bit 9 COMBINATION FAC FAR0 A127MUBU9AWE1 FACFAC CL25974627 QB65091535 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T976B Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T976BXXU3AWE1 FACFAC CL26514852 QB64855391 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T975 bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T975XXU3AWE1 FACFAC CL26514841 QB64855389 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T970 Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T970XXU3AWE1 FACFAC CL26502737 QB64855400 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T875 Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T875XXU3AWE1 FACFAC CL26514826 QB64855392 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T870 Bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 T870XXU3AWE1 FACFAC CL26502737 QB64855380 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P615 Bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU5AWD1 FAC CL18287028 QB64711246 REV00 user mid noship.tar.md5


P615 Bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU4AUF1 FAC CL18287028 QB41322282 REV00 user mid noship.tar.md5


A426B Bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 A426BXXU5AWD1 FACFAC CL26429309 QB64382760 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A426B bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 A426BXXU3AUL1 FACFAC CL23312574 QB47342359 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A415F bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 A415FXXU3AWE1 FACFAC CL18798983 QB65067027 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A507FN Bit 7 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU7AWE1 FAC CL26532846 QB64940111 REV00 user mid noship.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 01-03-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۰۱ خرداد ۰۲ ۰۷:۵۵ ب.ظ ارسال کننده : Admin