حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 20-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

G525F bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G525FXXU8AWF1 FACFAC CL26925958 QB67058619 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F711U bit 5 COMBINATION FAC FAR0 F711USQU5AWG1 FACFAC CL26129043 QB67735963 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A526U bit A COMBINATION FAC FAR0 A526USQUAAWG1 FACFAC CL27000554 QB67482550 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A526U bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A526USQU6AVG1 FACFAC CL24791782 QB54441996 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A426U bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A426USQU6AWE1 FACFAC CL26732818 QB66027120 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A136U bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A136USQU5AWE1 FACFAC CL26732537 QB66010036 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T976B bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T976BXXU4AWF1 FACFAC CL26964554 QB67264933 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T975 bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T975XXU4AWF1 FACFAC CL26964594 QB67264900 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T970 bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T970XXU4AWF1 FACFAC CL26946775 QB67264899 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T878U bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T878USQU4AWE1 FACFAC CL26720260 QB65957190 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T870 bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T870XXU4AWF1 FACFAC CL26946775 QB67264903 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T577U bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 T577UUEU5AWE1 FAC CL26066849 QB65949477 REV03 user mid noship.tar.tar


S515DL bit D COMBINATION FAC FAQ0 S515DLUDUDAWF1 FAC CL26744839 QB66066284 REV00 user mid noship.tar.tar


G988U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU6AWF1 FACFAC CL26666025 QB67158366 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G986U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU6AWF1 FACFAC CL26664258 QB67153972 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G981V bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G981VSQU6AWF1 FACFAC CL26681468 QB67153605 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G981U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU6AWF1 FACFAC CL26650570 QB67158527 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G781V bit A COMBINATION FAC FAQ0 G781VSQUAAWF1 FACFAC CL26937413 QB67110619 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G781U bit C COMBINATION FAC FAQ0 G781USQUCAWG1 FACFAC CL26667112 QB67684443 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G781B bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 G781BXXU7AWF1 FACFAC CL26924420 QB67052454 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G780G bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G780GXXU6AWF1 FACFAC CL26924458 QB67052331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G780F bit D COMBINATION FAC FAQ0 G780FXXUDAWF1 FACFAC CL26924223 QB67059983 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G715U bit F COMBINATION FAC FAQ0 G715USQUFAWF1 FACFAC CL26900117 QB66902606 REV00 user mid noship.tar.tar


G715U1 bit I COMBINATION FAC FAQ0 G715U1UEUIAWF1 FACFAC CL26892214 QB66864025 REV00 user mid noship.tar.tar


G715U1 bit H COMBINATION FAC FAQ0 G715U1UEUHAWE1 FACFAC CL26691627 QB65783189 REV00 user mid noship.tar.tar


G715A bit C COMBINATION FAC FAQ0 G715AUCUCAWF1 FACFAC CL26900698 QB66904715 REV00 user mid noship.tar.tar


G715A bit B COMBINATION FAC FAQ0 G715AUCUBAWE1 FACFAC CL26691911 QB65784638 REV00 user mid noship.tar.tar


F707U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 F707USQU6AWF1 FACFAC CL26962378 QB67253584 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A716U bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 A716USQU9AWE2 FACFAC CL19193525 QB66008368 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A516U bit D COMBINATION FAC FAQ0 A516USQUDAWE1 FAC CL26732321 QB66011183 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T867V bit 9 COMBINATION FAC FA90 T867VVRU9AWF1 FACFAC CL26940204 QB67124958 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G398FN bit J COMBINATION FAC FA90 G398FNXXUJAWF1 FAC CL26901724 QB66910619 REV00 user mid noship.tar.tar


F900F bit 7 COMBINATION FAC FA90 F900FXXU7AWF1 FACFAC CL26901580 QB66909547 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 
توضیحات : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot ,
برچسب ها : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 29-04-1402 - پارت سوم
تاریخ پست : ۲۹ تیر ۰۲ ۱۲:۰۹ ب.ظ ارسال کننده : Admin