حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 29-04[April]-2023-PART3

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A236V COMBINATION_FAC_FAS0 A236VFAU1AWB1 FAS0_A236VFAU1AWB1 FACFAC_MQB62493112_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A236U COMBINATION_FAC_FAS0_A236UFAU1AWB1_FAS0_A236UFAU1AWB1_FACFAC_MQB62492936_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135U Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A135USQU4AWD1_FACFAC_CL26344639_QB63942743_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A135USQU2AWC3_FACFAC_CL26252403_QB63470928_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135U COMBINATION_FAC_FAS0_A135USQU1AWC5_FACFAC_CL26252403_QB63471057_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0 A135FXXU4AWD1 FACFAC_CL26317718_QB63815543_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A047F Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A047FFAU3AWC3_FACFAC_CL26297574_QB63703312_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S326DL Binary 9 COMBINATION_FAC_FAR0 S326DLUDU9AWD1 FAC_CL25631956_QB64436116_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M325FV Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0 M325FVXXU6AWD1 FAC_CL26365315_QB64064954_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M127F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_M127FXXU4AWD1_FACFAC_CL26321766_QB63832279_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G998B Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G998BXXU6AWA1_FAC_CL25915284_QB61681205_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G996B binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G996BXXU6AWA1_FAC_CL25915284_QB61681199_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990U2 Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G990USQU6AWC1_FACFAC_CL26279985_QB63627161_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990U2 Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G990U2SQU4AWC1_FACFAC_CL26280000_QB63627169_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990U2 Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_G990U2SQU3AWB1_FACFAC_CL26096364_QB62716815_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990E Binary 5 COMBINATION_FAC_FAR0_G990EXXU5AWC1_FACFAC_CL26308520_QB63749965_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990b Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G990BXXU4AWC2_FACFAC_CL26300604_QB63716059_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990B2 binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_G990B2XXU3AWC2_FACFAC_CL26300760_QB63715224_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G525F Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G525FXXU6AWC1_FACFAC_CL26307197_QB63745068_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G525F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G525FXXU4AVA1_FACFAC_CL23499276_QB48250966_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A528B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_A528BXXU3AWD1_FACFAC_CL26327356_QB63861049_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A526U Binary 8 COMBINATION_FAC_FAR0_A526USQU8AWC1_FACFAC_CL26259744_QB63506143_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A526B Bianry 3 COMBINATION_FAC_FAR0_A526BXXU3AWC1_FACFAC_CL26292359_QB63677233_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A526B COMBINATION_FAC_FAR0_A526BXXU1AUJ1_FACFAC_CL22867111_QB45343675_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A326U Binary 9 COMBINATION_FAC_FAR0_A326USQU9AWD1_FAC_CL26329281_QB63868785_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 09-02-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۹ اردیبهشت ۰۲ ۰۵:۵۰ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 29-04[April]-2023-PART2

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A245F Galaxy A24 COMBINATION_FAC_FAT0_A245FFAU1AWD2_FAT0_A245FFAU1AWD2_FACFAC_MQB64121450_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T636B Galaxy Tab Active4 Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_T636BXXU2AWD1_FAS0_T636BXXU2AWD1_FACFAC_MQB64074003_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T636B COMBINATION_FAC_FAS0_T636BXXU1AVH5_FAS0_T636BXXU1AVH5_FACFAC_MQB55576496_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T630 Galaxy Tab Active4 Pro COMBINATION_FAC_FAS0_T630XXU1AVH5_FAS0_T630XXU1AVH5_FACFAC_MQB55576520_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T630 Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_T630XXU2AWD1_FAS0_T630XXU2AWD1_FACFAC_MQB64073967_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A233C Galaxy A23 COMBINATION_FAC_FAS0_SC56CFAU1AVJ1_FACFAC_CL25360079_QB58094637_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F721C Galaxy Z Flip4 COMBINATION_FAC_FAS0_SC54CFAU1AWD1_FAS0_SC54CFAU1AWD1_FACFAC_MQB64297749_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S908UFAU2AWD1_FAS0_S908UFAU2AWD1_FACFAC_MQB64302580_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S908EFAU2AWD1_FAS0_S908EFAU2AWD1_FACFAC_MQB64301302_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S908BFAU2AWD1_FAS0_S908BFAU2AWD1_FACFAC_MQB64300658_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906U binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S906UFAU2AWD1_FAS0_S906UFAU2AWD1_FACFAC_MQB64302558_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S906EFAU2AWD1_FAS0_S906EFAU2AWD1_FACFAC_MQB64301121_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S906BFAU3AWD1_FAS0_S906BFAU3AWD1_FACFAC_MQB64300583_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S901UFAU2AWD1_FAS0_S901UFAU2AWD1_FACFAC_MQB64302512_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S901EFAU2AWD1_FAS0_S901EFAU2AWD1_FACFAC_MQB64301030_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S901BFAU3AWD1_FAS0_S901BFAU3AWD1_FACFAC_MQB64300850_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S236DL Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S536DLFAU4AWC2_FAS0_S536DLFAU4AWC2_FACFAC_MQB63006634_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S236DL Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S236DLFAU2AWC1_FAS0_S236DLFAU2AWC1_FACFAC_MQB62999809_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S236DL Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S236DLFAU2AWB1_FAS0_S236DLFAU2AWB1_FACFAC_MQB62508903_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M135F Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_M135FXXU2AWC2_FACFAC_CL26240590_QB63419516_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M135F COMBINATION_FAC_FAS0_M135FXXU1AWC1_FACFAC_CL26239924_QB63418733_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G736U Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_G736UFAU4AWD2_FAS0_G736UFAU4AWD2_FACFAC_MQB63962443_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G736B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_G736BFAU3AWC1_FAS0_G736BFAU3AWC1_FACFAC_MQB63703863_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936U COMBINATION_FAC_FAS0_F936UFAU1AWD1_FAS0_F936UFAU1AWD1_FACFAC_MQB64096804_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936B COMBINATION_FAC_FAS0_F936BFAU1AWD1_FAS0_F936BFAU1AWD1_FACFAC_MQB64096758_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F721U COMBINATION_FAC_FAS0_F721UFAU1AWD1_FAS0_F721UFAU1AWD1_FACFAC_MQB64297586_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F721B COMBINATION_FAC_FAS0_F721BFAU1AWD1_FAS0_F721BFAU1AWD1_FACFAC_MQB64297918_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536V Binary 6 COMBINATION_FAC_FAS0_A536VFAU6AWC5_FAS0_A536VFAU6AWC5_FACFAC_MQB63702073_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536V Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A536VFAU5AWC1_FAS0_A536VFAU5AWC1_FACFAC_MQB62812820_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536U Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A536UFAU5AWD1_FAS0_A536UFAU5AWD1_FACFAC_MQB64157240_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

 

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 09-02-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۹ اردیبهشت ۰۲ ۰۵:۴۶ ب.ظ ارسال کننده : Admin

 

New Samsung Combination Files uploaded in 29-04[April]-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

X205 JDM_X205_6300AA_FAC_X205XX2F064_230316


X200 JDM_X200_6301AA_FAC_X200XX2F064_230316


A045F JDM_A045F_S96616AA1_FAC_A045FXX1V050_230316


A042F JDM_A042F_6398AA_FAC_A042FXX2F035_230407


N986U Binary 4 COMBINATION_OYN_FAQ0_N986USQU4AWC1_OYNFAC_CL26233626_QB63388233_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S911C Galaxy S23 COMBINATION_FAC_FAT0_SC51DFAU1AWD1_FAT0_SC51DFAU1AWD1_FACFAC_MQB63908003_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S9110 COMBINATION_FAC_FAT0_S9110FAU1AWD1_FAT0_S9110FAU1AWD1_FACFAC_MQB63907999_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S918U COMBINATION_FAC_FAT0_S918UFAU1AWD1_FAT0_S918UFAU1AWD1_FACFAC_MQB63908059_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S918B COMBINATION_FAC_FAT0_S918BFAU1AWD1_FAT0_S918BFAU1AWD1_FACFAC_MQB63908037_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S916U COMBINATION_FAC_FAT0_S916UFAU1AWD1_FAT0_S916UFAU1AWD1_FACFAC_MQB63908026_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S916B COMBINATION_FAC_FAT0_S916BFAU1AWD1_FAT0_S916BFAU1AWD1_FACFAC_MQB63908014_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S911U COMBINATION_FAC_FAT0_S911UFAU1AWD1_FAT0_S911UFAU1AWD1_FACFAC_MQB63908008_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S911B COMBINATION_FAC_FAT0_S911BFAU1AWD1_FAT0_S911BFAU1AWD1_FACFAC_MQB63908001_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M546B COMBINATION_FAC_FAT0_M546BFAU1AWD1_FAT0_M546BFAU1AWD1_FACFAC_MQB63819091_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M146B COMBINATION_FAC_FAT0_M146BFAU1AWD1_FAT0_M146BFAU1AWD1_FACFAC_MQB64357611_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A546V galaxy A54 Binary 2 COMBINATION_FAC_FAT0_A546VFAU2AWD3_FAT0_A546VFAU2AWD3_FACFAC_MQB63856052_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A546V Galaxy A54 COMBINATION_FAC_FAT0_A546VFAU1AWD1_FAT0_A546VFAU1AWD1_FACFAC_MQB63814397_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A546U Galaxy A54 Binary 2 COMBINATION_FAC_FAT0_A546UFAU2AWD2_FAT0_A546UFAU2AWD2_FACFAC_MQB63818595_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A546U Galaxy A54 COMBINATION_FAC_FAT0_A546UFAU1AWD1_FAT0_A546UFAU1AWD1_FACFAC_MQB63818494_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A546E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAT0_A546EFAU2AWD1_FAT0_A546EFAU2AWD1_FACFAC_MQB64351776_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A546E COMBINATION_FAC_FAT0_A546EFAU1AWD1_FAT0_A546EFAU1AWD1_FACFAC_MQB64393645_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A346E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAT0_A346EFAU2AWD2_FAT0_A346EFAU2AWD2_FACFAC_MQB63982466_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A346E COMBINATION_FAC_FAT0_A346EFAU1AWD1_FAT0_A346EFAU1AWD1_FACFAC_MQB63956269_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A346B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAT0_A346BFAU2AWD2_FAT0_A346BFAU2AWD2_FACFAC_MQB63982498_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A346B COMBINATION_FAC_FAT0_A346BFAU1AWD1_FAT0_A346BFAU1AWD1_FACFAC_MQB63956292_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 09-02-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۹ اردیبهشت ۰۲ ۰۵:۴۰ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 11-04[April]-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A725F Binary 5 COMBINATION_FAC_FAR0_A725FXXU5AWB1_FACFAC_CL25985696_QB62089983_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A326B Binary 5 COMBINATION_FAC_FAR0_A326BDXU5AWC1_FAC_CL26176077_QB63151957_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A325F binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_A325FXXU3AWB1_FAC_CL26006504_QB62246485_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A225F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_A225FXXU4AWB1_FAC_CL25973654_QB62012440_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A127F Binary 8 COMBINATION_FAC_FAR0_A127FXXU8AWB1_FACFAC_CL25974627_QB62017276_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T575 Binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_T575XXU4AWB2_FAC_CL25975029_QB62161583_REV03_user_mid_noship.tar.md5


T575 Binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_T575XXU3AUH1_FAC_CL20018607_QB42768208_REV03_user_mid_noship.tar.md5


T570 Binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_T570XXU4AWB1_FAC_CL25967404_QB62240118_REV03_user_mid_noship.tar.md5


T570 Binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_T570XXU3AUH1_FAC_CL21235510_QB42768400_REV03_user_mid_noship.tar.md5


N986B Binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_N986BXXU6AWC1_FAC_CL26257675_QB63498863_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


N980F Binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_N980FXXU6AWC1_FAC_CL26257549_QB63496752_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G988B Binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G988BXXUGAWC1_FAC_CL26257318_QB63495632_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G985F Binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G985FXXUGAWC1_FAC_CL26257280_QB63495783_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G981U Binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G981USQU4AWC1_FACFAC_CL26257209_QB63494988_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G980F Binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G980FXXUGAWC1_FAC_CL26257265_QB63495891_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781BXXU4AWC4_FACFAC_CL26201789_QB63239225_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780G Binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_G780GXXU3AWC4_FACFAC_CL26201789_QB63239240_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780F Binary A COMBINATION_FAC_FAQ0_G780FXXUAAWC4_FACFAC_CL26201789_QB63239212_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780F Binary 8 COMBINATION_FAC_FAQ0_G780FXXU8AUL1_FACFAC_CL23289205_QB47287046_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780F Binary 7 COMBINATION_FAC_FAQ0_G780FXXU7AUJ1_FACFAC_CL22699366_QB44417019_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780F Binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_G780FXXU6AUH1_FACFAC_CL22423533_QB42790694_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780F Binary 5 COMBINATION_FAC_FAQ0_G780FXXU5AUG1_FACFAC_CL22280623_QB42041432_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516B Binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_A516BXXU6AWB1_FAC_CL25989729_QB62101732_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A516B Binary 5 COMBINATION_FAC_FAQ0_A516BXXU5AUH1_FAC_CL22438817_QB42833630_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A515F Binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_A515FXXU6AWB1_FAC_CL26006285_QB62245690_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A217F Binary 8 COMBINATION_FAC_FAQ0_A217FXXU8AWC1_FAC_CL26233657_QB63389196_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A217F Binary 7 COMBINATION_FAC_FAQ0_A217FXXU7AUH1_FAC_CL22405283_QB42690729_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T725 Binary 3 COMBINATION_FAC_FA90_T725XXU3AWC1_FACFAC_CL21048543_QB63334121_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T720 Binary 3 COMBINATION_FAC_FA90_T720XXU3AWC1_FACFAC_CL21048611_QB63337592_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A205GN Binary B COMBINATION_FAC_FA90_A205GNDXUBAWC1_FAC_CL26230509_QB63375182_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A205GN Binary A COMBINATION_FAC_FA90_A205GNDXUAAUG1_FAC_CL22393718_QB42595035_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A105F Binary 9 COMBINATION_FAC_FA90_A105FXXU9AWB1_FACFAC_CL15552090_QB62510300_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A105F Binary 7 COMBINATION_FAC_FA90_A105FXXU7AVA1_FACFAC_CL15552090_QB48624869_REV00_user_mid_noship.tar.md5


A105FN Binary 9 COMBINATION_FAC_FA90_A105FNXXU9AWB1_FACFAC_CL15845725_QB62725958_REV00_user_mid_noship.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 22-01-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۲ فروردین ۰۲ ۱۱:۵۴ ق.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 10-04-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A336E Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A336EFAU5AWB4_FAS0_A336EFAU5AWB4_FACFAC_MQB62505010_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A336E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A336EFAU4AWB3_FAS0_A336EFAU4AWB3_FACFAC_MQB62504934_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A336E Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A336EFAU3AWB2_FAS0_A336EFAU3AWB2_FACFAC_MQB62503193_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A336B Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A336BFAU5AWC1_FAS0_A336BFAU5AWC1_FACFAC_MQB63205467_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A336B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A336BFAU4AWB3_FAS0_A336BFAU4AWB3_FACFAC_MQB62498395_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A336B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A336BFAU3AWB2_FAS0_A336BFAU3AWB2_FACFAC_MQB62498745_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A236E binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A236EFAU3AWB2_FAS0_A236EFAU3AWB2_FACFAC_MQB62493056_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A236E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A236EFAU2AWB3_FAS0_A236EFAU2AWB3_FACFAC_MQB62496799_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A236B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A236BFAU3AWB2_FAS0_A236BFAU3AWB2_FACFAC_MQB62492990_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A236B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A236BFAU2AWB3_FAS0_A236BFAU2AWB3_FACFAC_MQB62496675_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A136B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A136BXXU3AWB1_FACFAC_CL26059767_QB62533784_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135u Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A135USQU3AWC2_FACFAC_CL26136404_QB62926192_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135F Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A135FXXU3AWC4_FACFAC_CL26243219_QB63430796_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135F Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A135FXXU2AWC3_FACFAC_CL26243219_QB63430786_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135F Binary 1 COMBINATION_FAC_FAS0_A135FXXU1AWC2_FACFAC_CL26243219_QB63430768_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A047F binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A047FFAU2AWC1_FACFAC_CL26107279_QB62781132_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A047F COMBINATION_FAC_FAS0_A047FFAU1AWC2_FACFAC_CL26107279_QB62916803_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M625F Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_M625FXXU3AWB1_FACFAC_CL26007279_QB62249620_REV00_user_mid_noship.tar.md5


M625F Binary 2 COMBINATION_FAC_FAR0_M625FXXU2AUI1_FACFAC_CL22546992_QB43412642_REV00_user_mid_noship.tar.md5


M325F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_M325FVXXU5AWB1_FAC_CL26014926_QB62287964_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G998U Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G998USQU6AWC1_FACFAC_CL26204562_QB63246230_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G998U Binary 5 COMBINATION_FAC_FAR0_G998USQU5AUL2_FACFAC_CL23426799_QB47843898_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G998U Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G998USQU4AUJ1_FACFAC_CL22734052_QB44780743_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G998U Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_G998USQU3AUJ1_FACFAC_CL22734052_QB44780750_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G998B Binary 7 COMBINATION_FAC_FAR0_G998BXXU7AWC1_FAC_CL26196288_QB63236484_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G996U Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G996USQU6AWC1_FACFAC_CL26204539_QB63245808_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G996B Binary 7 COMBINATION_FAC_FAR0_G996BXXU7AWC1_FAC_CL26196288_QB63236414_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G991U Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G991USQU6AWC1_FACFAC_CL26204514_QB63245745_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G991B Binary 7 COMBINATION_FAC_FAR0_G991BXXU7AWC1_FAC_CL26196288_QB63236388_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G991B Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G991BXXU6AWA1_FAC_CL25915284_QB61681186_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G991B Binray 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G991BXXU4AUL1_FAC_CL23342197_QB47479453_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990U Binary 5 COMBINATION_FAC_FAR0_G990USQU5AWB1_FACFAC_CL26096351_QB62716828_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G990EXXU4AWB1_FACFAC_CL25974948_QB62018750_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990E Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_G990EXXU3AWA6_FACFAC_CL25860269_QB61286438_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_G990BXXU3AWC1_FACFAC_CL26114103_QB62811315_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAR0_G990BXXU2AVC1_FACFAC_CL24001296_QB50528869_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990B COMBINATION_FAC_FAR0_G990BXXU1AVA2_FACFAC_CL23596026_QB48677367_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990B2 Binary 2 COMBINATION_FAC_FAR0_G990B2XXU2AWC1_FACFAC_CL26114108_QB62811368_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F711U Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_F711USQU4AWC1_FACFAC_CL26129043_QB62893539_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 21-01-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۱ فروردین ۰۲ ۱۲:۱۶ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 09-04-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A346E Galaxy A34 COMBINATION_FAC_FAT0_A346EFAU1AWC2_FAT0_A346EFAU1AWC2_FACFAC_MQB63373836_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A346B Galaxy A34 COMBINATION_FAC_FAT0_A346BFAU1AWC2_FAT0_A346BFAU1AWC2_FACFAC_MQB63373834_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A145F Galaxy A14 COMBINATION_FAC_FAT0_A145FFAU1AWA2_FACFAC_QB61251922_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A145F Galaxy A14 COMBINATION_FAC_FAT0_A145FFAU1AWC1_FACFAC_QB62785194_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A145FB Galaxy A14 COMBINATION_FAC_FAT0_A145FBFAU1AWC1_FACFAC_QB62878706_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S908EFAU4AWC1_FAS0_S908EFAU4AWC1_FACFAC_MQB63273182_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S908BFAU2AWC1_FAS0_S908BFAU2AWC1_FACFAC_MQB63425036_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S908BFAU3AWC1_FAS0_S908BFAU3AWC1_FACFAC_MQB63338074_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S908BFAU4AWC1_FAS0_S908BFAU4AWC1_FACFAC_MQB63284867_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S906EFAU4AWC1_FAS0_S906EFAU4AWC1_FACFAC_MQB63273151_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S906BFAU4AWC1_FAS0_S906BFAU4AWC1_FACFAC_MQB63284862_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S906BFAU3AWC1_FAS0_S906BFAU3AWC1_FACFAC_MQB63338062_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901U binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S901UFAU2AWB1_FAS0_S901UFAU2AWB1_FACFAC_MQB62686951_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S901EFAU4AWC1_FAS0_S901EFAU4AWC1_FACFAC_MQB63273128_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901E Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S901EFAU3AWB1_FAS0_S901EFAU3AWB1_FACFAC_MQB62686947_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S901EFAU2AWB2_FAS0_S901EFAU2AWB2_FACFAC_MQB62774906_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S901BFAU4AWC1_FAS0_S901BFAU4AWC1_FACFAC_MQB63284861_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S901BFAU3AWC1_FAS0_S901BFAU3AWC1_FACFAC_MQB63338051_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M336B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_M336BFAU4AWB2_FAS0_M336BFAU4AWB2_FACFAC_MQB62138836_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M336B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_M336BFAU3AWB1_FAS0_M336BFAU3AWB1_FACFAC_MQB62135780_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M236B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_M236BXXU2AWB2_FAS0_M236BXXU2AWB2_FACFAC_MQB62088752_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M236B COMBINATION_FAC_FAS0_M236BXXU1AWB1_FAS0_M236BXXU1AWB1_FACFAC_MQB62085674_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M135F Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_M135FXXU2AWB1_FACFAC_CL25981486_QB62058635_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936U COMBINATION_FAC_FAS0_F936UFAU1AWC1_FAS0_F936UFAU1AWC1_FACFAC_MQB63207703_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_F936UFAU2AWC1_FAS0_F936UFAU2AWC1_FACFAC_MQB63207512_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936B binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_F936BFAU2AWB2_FAS0_F936BFAU2AWB2_FACFAC_MQB62571022_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F721U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_F721UFAU2AWB2_FAS0_F721UFAU2AWB2_FACFAC_MQB62566602_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F721U COMBINATION_FAC_FAS0_F721UFAU1AWB1_FAS0_F721UFAU1AWB1_FACFAC_MQB62566411_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A736B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A736BXXU3AWB1_FAS0_A736BXXU3AWB1_FACFAC_MQB62018342_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU5AWB6_FAS0_A536EFAU5AWB6_FACFAC_MQB62107827_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU4AWB5_FAS0_A536EFAU4AWB5_FACFAC_MQB62107800_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU3AWB4_FAS0_A536EFAU3AWB4_FACFAC_MQB62107778_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU2AWB3_FAS0_A536EFAU2AWB3_FACFAC_MQB62107748_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536B Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A536BFAU5AWC3_FAS0_A536BFAU5AWC3_FACFAC_MQB63160002_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A536BFAU4AWB5_FAS0_A536BFAU4AWB5_FACFAC_MQB62131777_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A536BFAU3AWB4_FAS0_A536BFAU3AWB4_FACFAC_MQB62108117_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 20-01-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۰ فروردین ۰۲ ۰۱:۳۴ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 08-04-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

T220 Binary 2 JDM T220 3567AA FAC T220XX2F077 230212


A045F JDM A045F S96616AA1 FAC A045FXX1V049 230214


F926U Binar 3 COMBINATION OYN FAR0 F926USQU3AWC1 OYNFAC CL26126943 QB62886692 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N981U binary 4 COMBINATION OYN FAQ0 N981USQU4AWC1 OYNFAC CL26233547 QB63388216 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F926B Binary 4 COMBINATION OXM FAR0 F926BXXU3AWB1 OXMFAC CL25966849 QB61935890 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


Galaxy S23 S9110 COMBINATION FAC FAT0 S9110FAU1AWC2 FAT0 S9110FAU1AWC2 FACFAC MQB63036778 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWC2 FAT0 S918UFAU1AWC2 FACFAC MQB63036818 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918B COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU1AWC5 FAT0 S918BFAU1AWC5 FACFAC MQB63579239 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916U COMBINATION FAC FAT0 S916UFAU1AWC5 FAT0 S916UFAU1AWC5 FACFAC MQB63579212 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWC2 FAT0 S916BFAU1AWC2 FACFAC MQB63036792 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWC2 FAT0 S911BFAU1AWC2 FACFAC MQB63036780 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


Galaxy M54 M546B COMBINATION FAC FAT0 M546BFAU1AWA4 FAT0 M546BFAU1AWA4 FACFAC MQB61821136 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


Galaxy M14 M146B COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU1AWC1 FAT0 M146BFAU1AWC1 FACFAC MQB62962109 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


Galaxy A54 A546E COMBINATION FAC FAT0 A546EFAU1AWB1 FAT0 A546EFAU1AWB1 FACFAC MQB62059524 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


Galaxy A54 A546B COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU1AWC6 FAT0 A546BFAU1AWC6 FACFAC MQB63435664 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


Galaxy A54 A546B Binary U2 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU2AWC7 FAT0 A546BFAU2AWC7 FACFAC MQB63435676 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 19-01-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۱۹ فروردین ۰۲ ۰۱:۱۴ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 15-02-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

G889A Binary 8 COMBINATION FAC FA81 G889AUCU8AUH1 FACFAC CL16357704 QB42521871 REV00 user mid noship.tar


G889A Binary B COMBINATION FAC FA81 G889AUCUBAVJ1 FACFAC CL16357704 QB57402576 REV00 user mid noship.tar.md5


A125U Binary 2 COMBINATION FAC FAQ0 A125USQU2AUG1 FACFAC CL22186693 QB41748523 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A125U Binary 4 COMBINATION FAC FAQ0 A125USQU4AVJ1 FACFAC CL25306661 QB57712139 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A125U Binary 5 COMBINATION FAC FAQ0 A125USQU5AVL1 FACFAC CL25712916 QB60272084 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G780G Binary 3 COMBINATION FAC FAQ0 G780GXXU3AVL1 FACFAC CL25729372 QB60370569 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781B Binary 4 COMBINATION FAC FAQ0 G781BXXU4AVL1 FACFAC CL25729372 QB60368830 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781U Binary 9 COMBINATION FAC FAQ0 G781USQU9AVL1 FACFAC CL25729372 QB60368840 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781V binary 7 COMBINATION FAC FAQ0 G781VSQU7AVL1 FACFAC CL25729372 QB60368842 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S127DL binary 8 COMBINATION FAC FAQ0 S127DLUDU8AVL1 FACFAC CL22780938 QB60104123 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S515DL Binary D COMBINATION FAC FAQ0 S515DLUDUBAVJ1 FAC CL25447041 QB58652904 REV00 user mid noship.tar.md5


A525F Binary 5 COMBINATION FAC FAR0 A525FXXU5AWB1 FACFAC CL25973452 QB62011448 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A528B Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 A528BXXU2AWB1 FACFAC CL25967955 QB61941176 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F711B Bnary 4 COMBINATION FAC FAR0 F711BXXU4AWB1 FACFAC CL25966590 QB61934305 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M127F Binary 3 COMBINATION FAC FAR0 M127FXXU3AVC1 FACFAC CL23816146 QB49708286 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M127F Binary 4 COMBINATION FAC FAR0 M127FXXU4AWB1 FACFAC CL25974627 QB62017496 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M526B Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 M526BRXXU2AWB1 FACFAC CL25957113 QB61869987 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S136DL Binary 3 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU3AWB1 FACFAC CL25969076 QB61945744 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S136DL Binary 4 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU4AWB2 FACFAC CL25969076 QB61946259 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T733 COMBINATION FAC FAR0 T733XXU1AUI2 FACFAC CL22530952 QB43363942 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T733 Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 T733XXU2AWB1 FACFAC CL25949402 QB61828447 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T738U Binary 5 COMBINATION FAC FAR0 T738USQU5AWB1 FACFAC CL25953956 QB61857272 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A047F Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU2AWB1 FACFAC CL25967029 QB61936674 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A135F Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A135FXXU3AWB1 FACFAC CL25970025 QB61950230 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236V COMBINATION FAC FAS0 A236VFAU1AVL2 FAS0 A236VFAU1AVL2 FACFAC MQB60552196 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721B COMBINATION FAC FAS0 F721BFAU1AWB1 FAS0 F721BFAU1AWB1 FACFAC MQB61935248 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 F936BFAU2AWB1 FAS0 F936BFAU2AWB1 FACFAC MQB61934704 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P613 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 P613FAU2AWB1 FAS0 P613FAU2AWB1 FACFAC MQB62013206 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWB2 FAT0 S911BFAU1AWB2 FACFAC MQB62063690 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S911U COMBINATION FAC FAT0 S911UFAU1AWB2 FAT0 S911UFAU1AWB2 FACFAC MQB62063709 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWB2 FAT0 S916BFAU1AWB2 FACFAC MQB62063723 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916U COMBINATION FAC FAT0 S916UFAU1AWB2 FAT0 S916UFAU1AWB2 FACFAC MQB62063730 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918B COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU1AWB2 FAT0 S918BFAU1AWB2 FACFAC MQB62063744 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWB2 FAT0 S918UFAU1AWB2 FACFAC MQB62063770 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar


JDM X200 6301AA FAC X200XX1F047 211209

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 26-11-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۶ بهمن ۰۱ ۰۸:۳۴ ق.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 25-01-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

 

A315F Binary 2 COMBINATION FAC FAQ0 A315FXXU2AWA1 FAC CL25850757 QB61180954 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G715FN Binary B COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXUBAVL1 FACFAC CL25811979 QB60930156 REV00 user mid noship.tar.md5


G990E COMBINATION FAC FAR0 G990EXXU1AWA4 FACFAC CL25860269 QB61286402 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990E Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 G990EXXU2AWA5 FACFAC CL25860269 QB61286415 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721B COMBINATION FAC FAS0 F721BFAU1AVK1 FAS0 F721BFAU1AVK1 FACFAC MQB58702331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721U COMBINATION FAC FAS0 F721UFAU1AVK1 FAS0 F721UFAU1AVK1 FACFAC MQB58702529 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936U COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU1AVFC FAS0 F936UFAU1AVFC FACFAC MQB53359775 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936U COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU1AVK1 FAS0 F936UFAU1AVK1 FACFAC MQB58702742 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G736B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 G736BFAU2AWA1 FAS0 G736BFAU2AWA1 FACFAC MQB61255538 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M536B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 M536BXXU2AVL1 FACFAC CL25775363 QB60701029 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU3AWA1 FAS0 S901BFAU3AWA1 FACFAC MQB61285717 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU2AVJ1 FAS0 S901EFAU2AVJ1 FACFAC MQB58488738 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU3AWA1 FAS0 S901EFAU3AWA1 FACFAC MQB61291546 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU3AWA1 FAS0 S906BFAU3AWA1 FACFAC MQB61285723 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU3AWA1 FAS0 S906EFAU3AWA1 FACFAC MQB61291555 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU3AWA1 FAS0 S908BFAU3AWA1 FACFAC MQB61285727 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S908EFAU3AWA1 FAS0 S908EFAU3AWA1 FACFAC MQB61291780 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R900 COMBINATION FAC FBR0 R900FAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370735 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R905U COMBINATION FAC FBR0 R905UFAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370736 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R910 COMBINATION FAC FBR0 R910FAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370737 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R915U COMBINATION FAC FBR0 R915UFAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370740 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R920 COMBINATION FAC FBR0 R920FAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370743 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R925U COMBINATION FAC FBR0 R925UFAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370744 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A045F JDM A045F S96616AA1 FAC A045FXX1V047 221130

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 05-11-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۵ بهمن ۰۱ ۰۵:۰۷ ب.ظ ارسال کننده : Admin

 

New Samsung Combination Files uploaded in 20-12-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

G988U binary 3 COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU3AVL1 FACFAC CL24752733 QB60227586 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A236BFAU2AVK3 FAS0 A236BFAU2AVK3 FACFAC MQB59824725 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A236EFAU2AVK3 FAS0 A236EFAU2AVK3 FACFAC MQB59824727 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A2360 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A2360FAU2AVK3 FAS0 A2360FAU2AVK3 FACFAC MQB59824723 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M336B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 M336BFAU3AVL1 FAS0 M336BFAU3AVL1 FACFAC MQB60019560 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X700 Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 X700FAU3AVL1 FAS0 X700FAU3AVL1 FACFAC MQB60132648 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X706B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 X706BFAU3AVL1 FAS0 X706BFAU3AVL1 FACFAC MQB60132657 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X800 Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 X800FAU3AVL1 FAS0 X800FAU3AVL1 FACFAC MQB60132665 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X806B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 X806BFAU3AVL1 FAS0 X806BFAU3AVL1 FACFAC MQB60132678 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X900 Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 X900FAU3AVL2 FAS0 X900FAU3AVL2 FACFAC MQB60290046 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X906B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 X906BFAU3AVL2 FAS0 X906BFAU3AVL2 FACFAC MQB60290047 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S326DL Binary 8 COMBINATION FAC FAR0 S326DLUDU8AVK1 FAC CL25631956 QB59786267 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 29-09-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۹ آذر ۰۱ ۰۵:۲۳ ب.ظ ارسال کننده : Admin
اول قبلی 1 2 3 4 بعدی آخر