سرویس منوال و شماتیک سامسونگ A510FD در دانلود سنتر پارس همراه قرار گرفت


root> Schmatic_Service Manual> Samsung> A510FD>
فایل تاریخ ارسال حجم توضیحات
SM-A510FD-COVER_1.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 75.61kB
SM-A510FD-Direy-6.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 1.37MB
SM-A510FD-PSPEC_2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 3.24MB
SM-A510FD_EPLIS_11.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 103.42kB
SM-A510FD_EVAPL_3.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 498.06kB
SM-A510FD_Tshoo_7.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 962.87kB