سرویس منوال و شماتیک سامسونگ A310F-DS در دانلود سنتر پارس همراه قرار گرفت


root> Schmatic_Service Manual> Samsung> A310F-DS>
فایل تاریخ ارسال حجم توضیحات
SM-A310F-COVER_1.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 119.28kB
SM-A310F-Direy-6.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 1.38MB
SM-A310F-PSPEC_2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 4.12MB
SM-A310F_EPLIS_11.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 137.93kB
SM-A310F_EVAPL_3.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 1.32MB
SM-A310F_Tshoo_7.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 925.19kB